Algemene voorwaarden Adang Organisatieadvies

1.   Adang Organisatieadvies is expert op het gebied van planning en besturing op tactischstrategisch niveau van klantenservice en backoffice organisaties, en staat  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65101189. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering en interim-management, tussen Adang Organisatieadvies en opdrachtgever waarbij deze eerste hierbij de enige opdrachtnemer is van alle werkzaamheden.

2.   De offerte van Adang Organisatieadvies is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een opdracht heeft verstrekt. De strekking en de scope van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht. In de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren.

3.   De overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd, dan wel doordat de opdrachtgever een aan de offerte gerelateerde inkooporder afgeeft. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn pas bindend nadat deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.   De door Adang Organisatieadvies in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Reis- en verblijfkosten, worden niet in rekening gebracht tenzij anders vermeld in de offerte. Het honorarium voor de gewerkte uren wordt maandelijks in rekening gebracht, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.

5.   Indien er op initiatief van de opdrachtgever tussentijdse wijziging in de strekking, scope en/of uitvoering van de opdracht ontstaan, zal Adang Organisatieadvies de impact op de overeenkomst inventariseren. In het geval dat dit  resulteert in meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden aangeboden.

6.   Om de uitvoering van de opdracht volgens het afgesproken tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle relevante documenten en gegevens en zorgt deze voor de benodigde beschikbaarheid van betrokken medewerkers. Indien overschrijding van de in de offerte vermelde en overeengekomen termijn dreigt zal  Adang Organisatieadvies dit zo spoedig mogelijk met opdrachtgever overleggen.

7.   Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst van opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. Opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging door Adang Organisatieadvies zijn verricht, waarbij de (voorlopige) resultaten van het tot dan toe verrichte werk direct ter beschikking zullen worden gesteld.

8.   Adang Organisatieadvies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij deze reeds publiekelijk bekend is. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Adang Organisatieadvies aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van Adang Organisatieadvies, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.

9.   Adang Organisatieadvies is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Adang Organisatieadvies verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Adang Organisatieadvies van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

10.   De aansprakelijkheid voor schade wordt beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Adang  Organisatieadvies wordt uitbetaald, vermeerderd met het geldende eigen risico.

11.   Het Nederlands recht is van toepassing