Privacyverklaring Adang Organisatieadvies

1.   Adang Organisatieadvies is een eenmanszaak die zich richt op organisatieadvies en consultancy voor zakelijke klanten. De contactpersoon voor alle privacy aangelegenheden is eigenaar Michel Adang, bereikbaar via onderstaande telefoonnummer en/of mailadres. In deze privacyverklaring verder aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke.

2.   In het kader van de bedrijfsvoering van Adang Organisatieadvies worden gegevens verzameld van zakelijke klanten, zakelijke prospects en zakelijke partners, en hun functionarissen c.q. medewerkers. In deze privacyverklaring verder aangeduid als betrokkenen.

3.   De standaard gegevens die verzameld worden betreffen: naam, bedrijfsnaam, functie, zakelijke adressen, zakelijk email-adressen, zakelijk telefoonnummers en zakelijke bankrekeningnummers t.b.v. facturatie. In deze privacyverklaring verder aangeduid als gegevens.

4.   Deze gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals bedrijfswebsites en LinkedIn, of verkregen met toestemming van betrokkenen.

5.   Binnen de definities van de AVG betreft het hier uitsluitend ‘gewone’ persoonsgegevens. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (wettelijke grondslag).

6.   De bewaartermijn van gegevens is niet langer dan noodzakelijk.

7.   Gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld, binnen of buiten de EU, tenzij dat door een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak afgedwongen wordt.

8.   Aan derde partijen (verwerker) uitbestede ICTdiensten zoals webhosting, backup, email en cloud oplossingen, zijn –voor zover van toepassing– afgedekt door verwerkersovereenkomsten. Hierin is ook de databeveiliging geregeld.

9.   Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Dit is rechtstreeks aan te vragen bij de eerdergenoemde contactpersoon. Binnen 1 maand zal hieraan gevolg gegeven worden met een bevestiging via het bekende email-adres.

10.   Betrokkene kunnen een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.   Indien er, in het kader van de inhoudelijke uitvoering van een overeenkomst of opdracht, sprake is van het delen c.q. bewerken van privacygevoelige gegevens van de zakelijke klant, zijn personeel en/of zijn eindgebruikers, dan zal de privacy worden gewaarborgd in individueel af te sluiten verwerkersovereenkomsten.

12.   Het Nederlands recht is van toepassing.